Stadgar

Naturhistoriska museers samarbetsorganisation – NAMSA
Revision 2023-12-06

Ändamål
§ 1 a) NAMSA har till uppgift att vara ett samarbetsorgan för landets naturhistoriska institutioner (naturhistoriska museer, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, djurparker, naturum m fl.)

b) Samarbetet syftar till:

 • att främja och utveckla samverkan inom den publika verksamheten med målet att skapa en större mångfald och bättre kompetens i utbudet. Detta kan ske genom kompetenskurser, utställningsbanker, förlagsverksamhet, m.m.;
 • att verka för att de naturhistoriska ämnena, ett naturvetenskapligt perspektiv och ett ekologiskt synsätt ges utrymme i landets museer och motsvarande inrättningar;
 • att påvisa kopplingarna mellan naturhistoriska samlingar, forskning och publik verksamhet;
 • att stödja naturhistoriskt samlingsarbete och forskning;
 • att utveckla principer för konservering, registrering, vård, magasinering och skydd av samlingarna;
 • att utveckla samarbetet med folkrörelser, studieförbund, folkhögskolor, kulturarbetare, journalister och forskare;
 • att delta i och utveckla det internationella samarbetet;

§ 2 Föreningen skall genom möten, seminarier, uppvaktningar och annan jämförlig verksamhet arbeta med de uppgifter som § 1 anger.

§ 3 Föreningen skall samarbeta med andra myndigheter, institutioner, organisationer och företag därest gemensamma intressen föreligger.

Medlemskap

§ 4 Som medlem i NAMSA kan svenska institutioner, som har naturhistoriska samlingar och/ eller bedriver publik verksamhet inom ämnesområdet antagas.

§ 5 Medlemskap skall efter prövning av NAMSAs styrelse fastställas av årsmötet.

Meddelande om utträde ur NAMSA skall göras skriftligen till kansliet. Medlemsavgift erläggs till utgången av det år under vilken medlemmen lämnat föreningen. Medlem kan välja att utträda ur föreningen med omedelbar verkan eller kvarstå som medlem under den period medlemsavgift betalas.

§ 6 Medlem betalar en årlig medlemsavgift som fastställes av årsmöte.

§ 7 Anställda hos medlemmar anslutna till NAMSA har rätt att närvara vid årsmöten, seminarier etc.

Årsmöte

§ 8 Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse skall utgå 30 kalenderdagar före årsmötets hållande.

Senast två veckor före årsmötet skall dagordning, årsberättelse och revisionsberättelse, inkomna medlemsärenden, samt av styrelsen till årsmötet väckta förslag, tillställas medlemmarna.

§ 9 Vid årsmötet skall följande frågor förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare samt rösträknare för mötet
 2. Fråga huruvida kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd
 4. Behandling av årsberättelse
 5. Behandling av förvaltningsberättelse
 6. Behandling av revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av
  a) ordförande
  b) kassaförvaltare
  c) övriga styrelseledamöter
  d) personliga suppleanter
  e) en revisorer och en revisorssuppleant
  f) valberedning om tre personer
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
 12. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till årsmötet
 13. Övriga ärenden

Vid votering har varje medlem en röst.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Dock skall vid val omröstning ske med slutna sedlar om någon det begär. Som mötets beslut gäller, utom för § 16, den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Styrelse

§ 10 Styrelsen utses av årsmötet för en tid av två år. Ordföranden väljs för ett år.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter och två suppleanter representerande NAMSAs medlemsstruktur. Suppleanter äger närvaro- och yttranderätt även när samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen utser vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan till sig adjungera personer för särskilda uppgifter.

§ 11 Styrelsen skall leda och samordna NAMSAs verksamhet.

Styrelsen skall hålla minst tre protokollförda möten per år.

Kansli

§ 12 NAMSA skall ha en kanslifunktion. Den skall finnas vid den organisation som NAMSAs ordförande representerar. Om detta av särskilda skäl inte är möjligt beslutar styrelsen om kansliets placering.

§ 13 Föreningens firma tecknas, av två ledamöter i styrelsen, var för sig.

Räkenskapsår och revision

§ 14 NAMSAs räkenskapsår skall avslutas 31 december varje år.

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av de på årsmötet utsedda revisorerna.

Stadgeändring

§ 15 Ändring av stadgarna skall beslutas av ordinarie årsmöte och fastställas av extra årsmöte, till vilket förflutit minst en månad, eller av nästkommande årsmöte.

Upplösning

§ 16 Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar Naturhistoriska riksmuseet. Beslut om upplösning fattas på ordinarie årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet av föreningens medlemmar.

Dessa reviderade stadgar fastställdes vid extra årsmötet 2023-MM-DD. Tidigare revisioner av stadgarna skedde 2018-04-27, 2003-09-19, 2014-09-23 och 2017-04-04. De ursprungliga stadgarna antogs vid konstituerande möte 1989-09-10 på Naturhistoriska riksmuseet.