Om NAMSA

NAMSA – Naturhistoriska museers samarbetsorganisation – är en organisation som i mer än tjugo år verkat för museers, naturum och olika naturaktörer som arbetar med publikt arbete och samlingar. Syftet är att dela erfarenheter och samarbeta samt verka aktivt tillsammans i olika frågor. Organisationen består idag av ungefär 60 medlemmar. Stående punkter i arbetet i organisationen är:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Samordning
  • En gemensam röst

Varje år arrangeras och hålls höst- och vårmöte på olika platser i landet hos medlemmar med studiebesök. Fokus i program och utbudet för mötena är att samlas kring aktuella frågor och teman. Under 2020 och nu 2021 har mötena varit tvungna att hållas digitalt på grund av pandemin.

De naturhistoriska museerna i landet utgör mindre än 5% av landets museer, men har ungefär 50% av landets föremålssamlingar och våra medlemsanläggningar besöks av mellan 4-5 miljoner människor per år. Det utgör ungefär en tredjedel till en fjärdedel av alla museibesök i landet!

NAMSAs huvuduppgifter är därför

  • att bevaka det naturhistoriska museiområdet i landet, t ex genom att avge yttrande och remissvar på utredningar och förslag
  • att initiera projekt för att stimulera utveckling av naturhistorien
  • att på olika sätt påverka politiker och myndigheter i syfte att öka betydelsen av och förståelsen för våra ämnen inom forskning och folkbildning
  • att i ökad omfattning utnyttja de naturhistoriska ämnena som en samhällsresurs.

NAMSA-medlemmarnas främsta uppgift är dock att vara en kunskapsresurs för landets medborgare när det gäller vår fauna och flora, den biologiska mångfalden, geologi, paleontologi, våra kulturväxter och husdjur. NAMSA:s medlemmar finns över hela landet. Passa på och besök våra museer, djurparker och botaniska trädgårdar runt om i landet! De ger kunskap och upplevelser.